Liturgy, Prayers and Faith

Videos of Past Online Masses

Play this video Play this video Play this video Play this video

 

Stations of the Cross at 10am (Fri. 10/4) Thánh Lễ Phục Sinh 12/4/2020 Nghi Thức Tôn Vinh Thánh Giá 6g00 Thứ Sáu 10/04/2020 Chúa Nhật Thứ IV Phục Sinh 03/05/2020 lúc 5g00 chiều
Play this video Play this video Play this video Play this video
Palm Sunday Mass, 5/4/2020 at 9am Chúa Nhật Lễ Lá 05/04/2020 5:00 Giờ chiều Holy Thursday 9/4/2020 at 7pm Fourth Sunday of Easter 03/05/2020 at 10am

Liturgy, Prayers and Faith